Regulamin korzystania z usług i zbiorów Biblioteki Publicznej

Załącznik numer 1
Do Zarządzenia Dyrektora SOKiBP
nr 12/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

§ 1
Prawo korzystania

1. Miejska Biblioteka Publiczna, zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.
2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele z zastrzeżeniem pkt.12 i 13 oraz instytucje samorządowe gminy Jaworzyna Śląska zwane dalej czytelnikiem instytucjonalnym.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem art.14 ust.2 Ustawy o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 75, poz.539 ze zm.) oraz § 7 i § 8 regulaminu.
4. Przy zapisie do biblioteki należy:
a) okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów i usług biblioteki,
c) podpisać druk zobowiązania,
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, a w imieniu czytelnika instytucjonalnego zobowiązanie podpisuje dyrektor instytucji.
6. Podpisując kartę zapisu czytelnik wyraża zgodę na:
a) rejestrację danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego Libra2000 i ich przetwarzanie w celach statystycznych i korespondencyjnych,
b) przestrzeganie niniejszego regulaminu.
7. Dane czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.).
8. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej.
9. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o zmianie danych osobowych.
10. Dane czytelnika, który nie ma zobowiązań wobec biblioteki i zgłosił rezygnację z praw czytelnika lub na którego koncie nie zarejestrowano żadnej operacji przez okres 5 lat zostaną usunięte zgodnie z art.26 ust.1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.).
11. Zbiory wymagające pobrania kaucji mogą być wypożyczane na zewnątrz czytelnikom do 15 roku życia, ale powinien być przy tym obecny rodzic lub opiekun prawny.
12. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.
13. Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2002 nr 80, poz.904 ze zm.).
14. Osoby będące pod wypływem alkoholu, środków psychoaktywnych, a także zachowujące się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętych norm społecznych, a szczególnie w sposób zakłócający porządek i spokój w Bibliotece nie będą obsługiwane przez Bibliotekarzy.

§ 2
Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:
a) dwie książki drukowane dla młodzieży, dorośli trzy książki drukowane,
b) trzy tytuły prasowe,
c) jeden materiał multimedialny.
2. Poszczególne typy zbiorów wypożycza się:
a) książki drukowane na okres 3 tygodni,
b) książki ze zbiorów podręcznych oraz dokumenty życia społecznego za zgodą bibliotekarza na weekend,
c) pozostałe zbiory na okres 1 tygodnia.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych osób.
5. Przedłużenie terminu zwrotu zbiorów odbywa się za zgoda Bibliotekarza.
6. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu wypożyczonego zbioru.
7. Przedłużenia terminu zwrotu książek drukowanych czytelnik może dokonać osobiście lub poprzez upoważnioną osobę w siedzibie Biblioteki lub jej filii, w zależności od miejsca wypożyczenia zbiorów.
8. Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych. Zamówione zbiory rezerwuje się na dwa dni.

§ 3
Zasady i warunki udostępniania księgozbiorów podręcznych,
czasopism i dokumentów życia społecznego

1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.
2. Z księgozbiorów podręcznych można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
3. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz aktualnych numerów czasopism.
4. Materiały audiowizualne dołączone do czasopisma Biblioteka może udostępnić bez czasopisma.
5. Czytelnik korzystający z prenumerowanej prasy zobowiązany jest podać Bibliotekarzowi wszelkie potrzebne dane, który wpisuje je do zeszytu odwiedzin.
6. Zbiory podręczne oraz dokumenty życia społecznego wypożycza się do domu tylko za zgodą bibliotekarza.
7. Z udostępniania na zewnątrz wyłączone są encyklopedie, słowniki, leksykony oraz cenne pozycje wielotomowe.

§ 4
Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. W Bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu.
2. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnianych przez bibliotekę. Powinien również zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem. Uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych zbiorów odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik działu/oddziału/filii, w oparciu o zarządzenie dotyczące wyceny materiałów zagubionych lub zniszczonych:
a) za zagubione materiały – w zależności od aktualnej wartości na rynku (zgodnie ze znajomością rynku księgarskiego),
b) za zniszczone lub uszkodzone materiały – w zależności od stopnia ich zniszczenia.
4. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła tomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu – wpłaca równowartość całości dzieła ustaloną jak w punkcie 3.
5. Czytelnik może, za zgodą kierownika danej filii/oddziału/działu, dostarczyć za zagubioną lub zniszczoną pozycję – inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.
6. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia wypożyczanych materiałów biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5
Kaucje

1. Od czytelników, którzy nie są mieszkańcami Gminy Jaworzyna Śląska oraz za materiały multimedialne pobiera się kaucję za wypożyczenie materiałów bibliotecznych w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Z płatności kaucji zwolnione są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na terenie Gminy Jaworzyna Śląska oraz czytelnik instytucjonalny.
3. Zwrot kaucji następuje w dniu oddania ostatniej z wypożyczonych pozycji.
4. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego pokwitowania wpłaty kaucji lub kary, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz uregulowanie wszystkich pozostałych należność wobec biblioteki, o ile takowe istnieją.
5. Zwrot kaucji następuje jedynie w formie gotówkowej.
6. Wpłacone kaucje nie podlegają oprocentowaniu.
7. W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych po upływie roku kaucja zostanie zaliczona na poczet zadłużenia, które stanowi wartość materiałów bibliotecznych oraz kary za przetrzymanie. Biblioteka zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pozostałej części zadłużenia.

§ 6
Kary i upomnienia

1. Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczanych zbiorów. Po upływie ustalonego terminu, kara naliczana jest automatycznie.
2. Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi: aktualna cena znaczka pocztowego oraz koszt koperty i druku upomnienia.
3. Z tytułu nie zachowania terminu zwrotu zbiorów Biblioteka pobiera karę w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu określonych w § 2 pkt. 3 i nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec biblioteki, traci on możliwość korzystania z usług Biblioteki (zawieszenie Czytelnika) do czasu uregulowania wszystkich należności.
Utracenie możliwości korzystania z usług Biblioteki (zawieszenie Czytelnika) następuje w momencie kiedy łączna wysokość kar za przetrzymanie zbiorów wynosi 20,00 zł.
5. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uregulowania kar, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej, bądź bezpośrednio na drodze sądowej.
6. Kara za zniszczenie kodu kreskowego, znajdującego się na wypożyczonych woluminie wynosi 2,00 zł.

§ 7
Usługi

1. Biblioteka świadczy usługi kserograficzne według cennika opłat kserograficznych (usługa płatna zgodna z Ustawą o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz.539 z późn. zm.), który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Pozostałe usługi

1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w bibliotece jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), za które Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać w dniach i godzinach otwarcia działów/oddziałów/filii, w których się znajdują.
3. Czytelnicy korzystający z usług czytelni internetowych powinni być zapisani do działów/oddziałów/filii biblioteki w których znajdują się czytelnie.
4. Czytelnik zgłasza chęć korzystania ze sprzętu komputerowego bibliotekarzowi, który dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin.
5. Stanowiska komputerowe w czytelniach internetowych służą wyłącznie do celów edukacyjnych, poszukiwania informacji i materiałów potrzebnych w procesie zdobywania wiedzy i samokształceniu.
6. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. Za zgodą dyżurującego bibliotekarza, w wyjątkowych wypadkach, mogą na stanowisku przebywać dwie osoby.
7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 0,5 godz. Istnieje możliwość jego przedłużenia o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na wolne stanowisko komputerowe.
8. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.
9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłych z przyczyn leżących poza biblioteką.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania udostępnionego mu połączenia z siecią.
12. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika i w miarę możliwości udzielają pomocy w wyszukiwaniu informacji za pośrednictwem Internetu oraz przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
13. Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do:
a) prowadzenia działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, np.: próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów,
b) prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, np. tworzenia oprogramowania na zlecenie, prowadzenia komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych,
c) nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej oraz prowadzenie agitacji politycznej i religijnej,
d) przeglądania i propagowania materiałów o treści pornograficznej lub innej obscenicznej,
e) korzystania z komunikatorów typu gadu-gadu i innych, czatów oraz bramek SMS i itp.,
f) samodzielnego instalowania oprogramowania dodatkowego,
g) wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
h) łamania zabezpieczeń systemu,
i) podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera.
14. Do przełączeń i napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona. Zabrania się użytkownikom samowolnego przełączania i rozkręcania urządzeń komputerowych.
15. W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
16. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Pracownik biblioteki ma prawo przerwać sesję, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeżeli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie.
17. Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.
18. W przypadku nie podporządkowania się prośbom Bibliotekarza o opuszczenie lokalu Biblioteki jest on upoważniony do wezwania odpowiednich służb (Policji).

§ 9
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Dziale dla Dorosłych.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Naruszenie regulaminu może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z usług biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora SOKiBP.
2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemnie i ustnie do pracowników działów/oddziałów/filii lub bezpośrednio do dyrektora biblioteki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 r.

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej

KAUCJE I KARY

Kaucje za wypożyczenie materiałów bibliotecznych
• Kaucja za wypożyczenie zgodnie z § 5 – 30,00 zł.

Koszt upomnienia
• Koszt wysłanego przez bibliotekę upomnienia kalkulowany jest na podstawie ceny znaczka, koperty i druku upomnienia.

Kara z tytułu nie dotrzymania terminu zwrotu
• 0,10 zł – za każdy dzień po terminie zwrotu za 1 egzemplarz

Kara z tytułu nie dotrzymania terminu zwrotu książek z księgozbiorów podręcznych
• 1,00 zł – za każdy dzień po terminie zwrotu za 1 egzemplarz

 

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej

CENNIK

Usługi kserograficzne
• 0,20 zł – za 1 kartkę formatu A4 – jednostronnie
• 0,40 zł – za 1 kartkę formatu A4 – obustronnie
Skanowanie dokumentów:
• 0,20 zł – za 1 stronę formatu A4

 

 

 
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Korzystania ze Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jaworzynie Śląskiej

 

Pokwitowanie wpłaty kaucji/kary

 
Imię i nazwisko czytelnika: …………………………………………………….……………………………………………………………………
Wypożyczone numery inwentarzowe: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Kwota kaucji/kary: ………………………………………………………………..…………………………………………..…………………………
Data zwrotu/powód kary: ……………………………………….………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………
Podpis osoby przyjmującej gotówkę:
Pouczenie:
W momencie zwrotu wypożyczonych zbiorów, wcześniej pobrana zostanie zwrócona wyłącznie na podstawie niniejszego pokwitowania.