Konkurs „Marzanna 2016”

IMGP2163Po raz ósmy zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą i pomysłowo wykonaną Marzannę.

Marzanna to nazwa kukły, którą w rytualny sposób palono bądź topiono, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w słowiańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 marca na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej o godzinie 12.30, podczas corocznej  imprezy dla dzieci z okazji nadejścia wiosny.

Zapraszamy chętnych do zapoznania się z Regulaminem Konkursu (poniżej).

Regulamin
Organizator konkursu:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 74 85-84-136
e-mail: kontakt@sokibp.pl

Cele konkursu:

Konkurs plastyczny organizowany w ramach pierwszego dnia wiosny. Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym. Istotnym elementem rozwoju narodów europejskich na przestrzeni wieków było dbanie o jego kulturę i tradycję. Uzewnętrznienie różnorodności kulturowej Europejczyków i wychowanie poprzez dzieła plastyczne jest nadrzędnym celem konkursu.

Tematyka konkursu:

Należy wykonać kukłę przedstawiającą Marzannę (personifikację zimy).
Kategorie i nagrody:
• W konkursie przewiduje się dwie kategorie: prace grupowe i prace indywidualne.
• Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w obu kategoriach (miejsca i wyróżnienia).

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.
2. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie polega na dostarczeniu Organizatorowi zgłoszenia do 17 marca 2016 r. osobiście do sekretariatu SOKiBP lub na adres mailowy imprezy@sokibp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora/autorów, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
3. Prace konkursowe (kukły-Marzanny) należy dostarczyć Organizatorowi
20 marca 2016 r. o godz. 12:30 na teren imprezy „Powitanie wiosny”, podczas której zostanie rozstrzygnięty konkurs (Stadion Miejski w Jaworzynie Śląskiej).
4. Organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs.
5. Organizator ufunduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy, o której mowa w pkt. 3.
6. Wykonane prace konkursowe można odebrać bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Pozostałe zasady:

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do potrzeb organizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).